We are pleased to announce that Eryri Consulting Limited have been appointed to Adra (Tai) Cyf’s Construction Consultancy Framework.

Eryri Consulting will provide Principal Designer Services to Adra on the framework, which is the second framework procured by Adra (or Cartrefi Cymunedol Gwynedd as they were previously known as).

Adra (Tai) Cyf is a registered provider of social housing which was established in April 2010. They look after 6,300 homes and provides services to over 14,000 local customers. Adra (Tai) Cyf Corporate Growth Plan by 2022 will be to:

  • Build 550 new affordable homes
  • Generate 10% surplus from new commercial activity
  • Build 50 new innovative homes to as near to zero carbon standards as practicable

As a young business, based in North Wales, and a Welsh Speaker, we are delighted to be on this framework and to provide a first class service in the near future.


Rydym yn falch o gyhoeddi bod Eryri Consulting Limited wedi’u penodi i Fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu Adra (Tai) Cyf.

Bydd Eryri Consulting yn darparu Prif Wasanaeth Dylunwyr i Adra ar y fframwaith, sef yr ail fframwaith a gaffaelwyd gan Adra (neu Cartrefi Cymunedol Gwynedd fel y’u gelwid yn flaenorol).

Mae Adra (Tai) Cyf yn ddarparwr tai cymdeithasol cofrestredig a sefydlwyd ym mis Ebrill 2010. Maen nhw’n gofalu am 6,300 o gartrefi ac yn darparu gwasanaethau i dros 14,000 o gwsmeriaid lleol. Cynllun Twf Corfforaethol Adra (Tai) Cyf erbyn 2022 fydd:

  • Adeiladu 550 o dai fforddiadwy newydd
  • Cynhyrchu gwarged o 10% o weithgaredd masnachol newydd
  • Adeiladu 50 o gartrefi arloesol newydd mor agos at safonau dim carbon ag sy’n ymarferol

Fel busnes ifanc, wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru, ac yn Siaradwr Cymraeg, rydym yn falch iawn o fod ar y fframwaith hwn ac i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf yn y dyfodol agos.